خبرها

ایدز و پیشگیری از آن -دانش آموزان دبیرستان اسکندرلو

در روز دوشنبه مورخ 94/09/15 سخنرانی توسط روانشناس مرکز در ساعت 11الی 11:45 ارائه شد.این سخنرانی با موضوع ایدز و راه های پیشگیری از آن در 45 دقیقه با حضور 70نفر از دانش آموزان در دبیرستان دخترانه شهید اسکندرلو برگزار شد.

در این سخنرانی پیش آزمون و پس ازمون از دانش آموزان گرفته شد که 53% افزایش سطح آگاهی داشتند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">