خبرها

توزیع غذا با همکاری شهرداری منطقه 15

در روز دوشنبه مورخ 94/09/09 تعداد72پرس غذا با همکاری شهرادری منطقه 15بین مددجویان مرکز کاج و مددجویان سطح منطقه توسط گشت سیار مرکز توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">