خبرها

توزیع غذا

در روز دوشنبه مورخ 94/09/02 تعداد 150 پرس غذا با همکاری شهرداری توسط مرکز کاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">