خبرها

دبیرستان دخترانه اسکندرلو -94.09.02

در روز دوشنبه مورخ 94/09/02 سخنرانی توسط روانشناس مرکز ارائه شد. این سخنرانی دردبیرستان اسکندرلو با حضور 100نفر از والدین دانش اموزدر 60دقیقه با موضوع بلوغ برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">