خبرها

محصولات هنری ساخته شده توسط مددجویان مرکز میخک

در راستای توانمندسازی مددجویان،محصولات هنری توسط خود آنان ساخته می شود که تصاویر آن در ذیل موجود می باشد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">