خبرها

توزیع غذا در بین مددجویان پارکها

در روز چهارشنبه مورخ 94/08/06 تعداد 70 عدد غذا بین مددجویان سطح پارکها توسط گشت سیار توزیع گردید.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">