خبرها

انجام تست رایگان قند در مرکز میخک درتاریخ 27 مهرماه.

.در تاریخ 1394/7/27 ، ازساعت 9 تست رایگان قند، در مرکز میخک، توسط کارشناس بهداشت انجام خواهد شد.

ورود برای کلیه بانوان آزاد می باشد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">