خبرها

توزیع غذا بین مددجویان سطح پارکها

در روز چهارشنبه مورخ 94/07/22 تعداد 85 عدد غذا بین مددجویان سطح پارکهای منطقه 15 توسط گشت سیار مرکز کاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">