خبرها

توزیع غذا بین مددجویان پارکها

در روز چهارشنبه مورخ 15-07-1394 تعداد 60 عدد غذا بین مددجویان پارکهای منطقه حومه توسط گشت سیار مرکز کاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">