خبرها

برگزاری کلاس آموزش گلسازی در راستای توانمندسازی مددجویان مرکز میخک

در تاریخ 11 مهرماه، آموزش گلسازی توسط خانم یعقوبی و در تاریخ 18 شهریور ماه توسط خانم چاردین، در مرکز میخک برگزار شد.

هم چنین تعداد 60 عدد گل، در تاریخ 11 مهرماه، توسط مددجویان مرکز ساخته شد و به آنان حق الزحمه پرداخت شد.

اجرای طرح فوق در راستای توانمند سازی مددجویان و کسب در آمد انجام گرفت.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">