خبرها

لیست کارگاه های آموزشی مهر ماه

کارگاه های آموزشی زیر به طور رایگان در تاریخ های اعلام شده اجرا می گردد.

ورود برای کلیه بانوان آزاد می باشد.

برگزار کننده

موضوع

تاریخ

روز

سرکارخانم نرگس لشنی

HIV

1394/7/5

یک شنبه

سرکارخانم نرگس لشنی

بهداشت

1394/7/7

سه شنبه

سرکار خانم نرگس لشنی

کاندوم مردانه

1394/7/12

یک شنبه

سرکار خانم نرگس لشنی

چاقی

1394/7/14

سه شنبه

سرکارخانم مهری یعقوبی


(پرخاشگری( تحریف های شناختی برانگیزاننده خشم

1394/7/14

سه شنبه

سرکار خانم نرگس لشنی

سقط ایمن

1394/7/19

یک شنبه

سرکار خانم نرگس لشنی

بیماری های رحم

1394/7/21

سه شنبه

سرکار خانم مهری یعقوبی

فشار- حمایت همسانان. افزایش- کاهش خطر

1394/7/21

سه شنبه

سرکار خانم نرگس لشنی

بهداشت باروری

1394/7/26

یک شنبه

سرکار خانم نرگس لشنی

بیماری های تخمدان

1394/7/28

سه شنبه

سرکار خانم مهری یعقوبی

تشویق همسانان جهت مراجعه به مرکز

1394/7/28

سه شنبه

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">