خبرها

برنامه آموزشی روش های پیشگیری از بارداری 94.07.04

به مناسبت روز جهانی روش های پیشگیری از بارداری همایشی در این خصوص در مرکزکاج توسط مامای مرکزدر 60 دقیقه برگزار شد.در این برنامه 20 نفر از زنان محله حضور داشتند، جهت سنجش آگاهی

افراد و آموزش انجام شده پیش آزمون و پس آزمون در 6 سوال از افراد گرفته شد. لذا درصد افزایش آگاهی افراد در این جلسه 44% محاسبه گردید.

.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">