خبرها

توزیع غذا بین مددجویان پارکها و مناطق حومه

در روز چهارشنبه مورخ 94/07/01 تعداد 100 عدد غذا بین مددجویان پارکها ی منطقه توسط گشت سیار مرکزکاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">