خبرها

توزیع غذا بین مددجویان پارکها و مناطق حومه

در روز چهارشنبه مورخ 94/06/18 در سطح پارکها و مناطق حومه مرکز، تعداد 90 غذا توسط گشت سیار مرکز توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">