خبرها

برنامه آموزش استفاده از قرص اورژانس- 94.06.11

در روز چهارشنبه مورخ 94/06/11 برنامه آموزشی استفاده از قرص اورژانس درسرای محله مطهری ارائه شد.این برنامه توسط مامای مرکز و با حضور20 نفر از زنان همسر معتاد در 60 دقیقه برگزار شد. همچنین جهت ارزیابی آموزش ،پیش آزمون و پس آزمون از افراد گرفته شد ،باتوجه به اهمیت آموزش و افزایش 34%سطح آگاهی افراد در جلسه ،این افراد چنانچه با این مشکل مواجه شوند به شکل صحیح از روش اورژانس استفاده نمایند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">