خبرها

آموزش مهارت جرات مندی (مهارت نه گفتن )

این سخنرانی درتاریخ 94/06/04 روز چهارشنبه توسط روانشناس مرکز ارائه شد.در این برنامه نکات مثبت شامل بالا رفتن احساس خود کارامدی در افراد و ایجاد حس اعتماد به نفس و نحوه رد کردن درخواست های نامعقول دیگران را به والدین و جوانان و نوجوانان آموزش دادند.

همچنین جهت ارزیابی و سنجش آموزش ،پیش آزمون و پس آزمون از افراد گرفته شد که 42% افزایش آگاهی محاسبه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">