خبرها

برنامه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی- 94.05.19

در روز دوشنبه مورخ 94/05/19 برنامه آموزشی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ، جراتمندی ، مهارت نه گفتن ، ( اعتیاد ،ایدز ) در مرکز مهرآفرین ارائه شد.این برنامه توسط مدیر مرکز و با حضور دانش آموزان دختردر 120 دقیقه برگزار شد. همچنین جهت ارزیابی آموزش ،پیش آزمون و پس آزمون از افراد گرفته شد که به صورت نمودار، سطح آگاهی افراد سنجیده شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">