خبرها

برنامه آموزش استفاده از قرص اورژانس- 94.05.14

در روز چهارشنبه مورخ 94/05/14 برنامه آموزشی استفاده از قرص اورژانس در داخل مرکز ارائه شد.این برنامه توسط مامای مرکز و با حضور زنان همسر معتاد در 60 دقیقه برگزار شد. همچنین جهت ارزیابی آموزش ،پیش آزمون و پس آزمون از افراد گرفته شد که به صورت نمودار، سطح آگاهی افراد سنجیده شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">