خبرها

توزیع افطاری - مورخ 94.04.10

در روز چهارشنبه مورخ 94.04.10 تعداد 80 غذا جهت افطاری در بین مددجویان پارکها و مناطق حومه توسط گشت سیار مرکز کاج توزیع گردید .

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">