خبرها

توزیع غذای مددجویان

در روز چهارشنبه مورخ 94/03/06 غذا بین مددجویان سطح پارکها توسط گشت سیار مرکزکاج توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">