خبرها

برگزاری کارگاه آموزش روان شناسی در مرکز میخک به طور رایگان

مرکز میخک، در روزهای سه شنبه هرهفته کارگاه های آموزشی روان شناسی با عناوین زیر برگزار می کند:

آموزش مهارت مذاکره برای رفتار جنسی ایمن تر
آموزش مهارت های زندگی
جرات ورزی
و مهارت پافشاری برای پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">