خبرها

بازدید انجمن سلامت خانواده ایران و سازمان بهزیستی از مرکز کاج

در روز دوشنبه 93/11/29 بازدیدی توسط کارشناسان محترم انجمن سلامت خاتواده ایران و بازرسان محترم سازمان بهزیستی از مرکز کاج به جهت اقدام برای خدمات رسانی سازمان بهزیستی ایران به مراکز میخک و کاج صورت پذیرفت .

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">