خبرها

برگزاری کارگاه در مورد اچ آی وی/ ایدز برای کارکنان بهداشتی زندان فردیس و نقش ورزش برای تو نیک در پیشگیری از رفتارهای پرخطر

انجمن سلامت خانواده ایران در نظر دارد به منظور افزایش آگاهی کارکنان بهداشتی زندان فردیس در مورد اچ آی وی / ایدز و نقش ورزش برای تو نیک در پیشگیری از رفتارهای پرخطر کارگاهی را در روز چهارشنبه مورخ 17 دی ماه 93 ساعت 12:20-9 در زندان فردیس کرج برگزار نماید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">