خبرها

دبستان پسرانه ی شهید احمد سرداد -نقش شناسایی اختلالات دوران کودکی در کاهش آسیب جوانان

در روز یکشنبه مورخ 93/08/11 سخنرانی با موضوع نقش شناسایی اختلالات دوران کودکی در کاهش آسیب جوانان در مدرسه ی پسرانه ی شهید احمد سرداد ارائه شد.یکی از موضوعات بسیار مهمی که والدین میبایستی بدانه توجه کنند تشخیص بهنگام اختلالات دوران کودکی میباشد.این امر از آنجا ضرورت پیدا میکند که برطبق تحقیقات وآمار بدست آمده بسیاری از افرادی که در بزرگسالی دچار سوءمصرف مواد مخدر،بزهکاری،روسپی گری،تخطی از قوانین و ... میباشند در دورن قبل از نوجوانی یکی از اختلالات را تجربه کرده اند.مدیر مرکز کاج ضمن بررسی آسیب هایی نظیر بیش فعالی,اختلال نافرمانی, اختلال اخلالگر وتبدیل آنها به Conduct disorder,Antisocial personality و ... و پیامدهای عدم تشخیص و درمان به موقع پرداخت.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">