خبرها

نقش مهارت های زندگی د رکاهش آسیب

در تاریخ 93/08/05 سخنرانی با موضوع آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از آسیب ها توسط روانشناس مرکزدر مدرسه ی فجر با حضور بیش از صد نفر از والین برگزار شد.در این جلسه موضوعات مختلفی در حیطه ی مهارت ها بررسی شد.یکی ازعلت های سوق به اعتیاد نوجوانان نداشتن خودپنداره قوی,عدم عزت نفس و نیز نداشتنن مهارت کافی در گفتن کلمه ی"نه" مباشد لذا در این جلسه راه های ایجاد و یا افزایش موضوعات ذکر شده به منظور پیشگیری از اعتیاد و مصرف الکل بررسی شد.در این راستا اعضای شرکت کننده حضور فعال داشتند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">