خبرها

کارگاه آموزشی با حضور والدین و فرزندان در مر کاج

در راستای تحقق اهداف انجمن سلامت خانواده ایران مبنی برکاهش آسیب جوانان و نوجوانان کارگاهی در طی دو جلسه در مورخ 93/07/29 و 93/07/30 با این عنوان برگزار شد، در این جلسات دوران بلوغ و بحران های این دوران از دو بعد روانی و جسمی توسط روانشناس و مامای مرکز برگزار شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">