خبرها

گردهمایی کارکنان انجمن سلامت خانواده ایران

در تاریخ 1 بهمن سال جاری جلسه ای با حضور کلیه همکاران انجمن سلامت خانواده ایران در دفتر انجمن تشکیل گردید. در این جلسه اعضای هیئت مدیره، کارکنان دفتر مرکزی، مراکز گذری کاهش آسیب میخک و کاج و موبایل کلینیک حضور داشتند. جلسه از ساعت 14 الی 18:30 به طول انجامید.

در ابتدای جلسه شرکت کنندگان به معرفی خود و مسئولیتهایشان پرداختند. سپس هر مرکز در کار تیمی با همکاران خود به بررسی نقاط قوت، نقاط منفی و تهدیدها و فرصت های هر مركز پرداختند. در پایان جلسه فرم نظرسنجی در میان حاضران توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">