خبرها

جلسه آموزشی "بررسی مفاهیم و نقش های جنسیتی"

به منظور توانمندسازی داوطلبان، اعضا و کارکنان انجمن، برنامه آموزشی تحت عنوان "بررسی مفاهیم و نقش های جنسیتی" در تاریخ 19 دی ماه با حضور جمعی از داوطلبان، اعضا و کارکنان انجمن و مراکز تابعه برگزار شد. این جلسه حدود 2 ساعت به طول انجامید.

در ابتدای جلسه پیش-آزمون میان شرکت کنندگان توزیع گردید. آقای دکتر کیانوش خلیلی، رییس انجمن، ضمن خوش آمدگویی به شرکت کنندگان، آنها را به مشارکت فعال دعوت نمودند. سپس خانم دونلو، عضو هیئت مدیره انجمن، به آموزش پیرامون مفاهیم و نقش های جنسیتی پرداختند. این جلسه با "اجرای نقش" و انجام بحث میان مشارکت کنندگان ادامه پیدا کرد و در نهایت پس-آزمون برگزار شد که نتایج آن حاکی از رشد 17.18 درصدی آگاهی در میان شرکت کنندگان بود. در نهایت به شرکت کنندگان گواهینامه اعطا گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">