خبرها

گزارش شرکت در جلسه شورای مرکزی IPPF

جلسه شورای مرکزی فدراسیون بین المللی (IPPF) در تاریخ 24-22 نوامبر 2013 مطابق با (3- 1 آذر) 1392 در لندن برگزار شد. خانم دکتر صفیه شهریاری افشار، ریاست کمیته اجرایی منطقه جنوب آسیای فدراسیون و عضو شورای مرکزی و عضوگیری، از انجمن سلامت خانواده ایران در این اجلاس حضور داشتند. در این جلسه بر نقش داوطلبان، مشارکت با کارکنان و نقش حامیان فدراسیون تاکید گردید و به ارائه گزارشات عملکرد فدراسیون در حوزه های مختلف پرداخته شد. در پایان این اجلاس جوایز زیر اعطا گردید:

·بهترین عضو جوان، فائزه عزیز از پاکستان

·بهترین انجمن، هند

·بهترین کارمند از انجمن مصر

·بهترین حامی از کلمبیا

·بهترین داوطلب از انجمن برزیل

همچنین قابل ذکر است که UNAIDS Iran از منطقه جنوب آسیا کاندید بهترین حامی و همکار انجمن های عضو بود.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">