خبرها

مشاوره گروهی ویژه مددجویان

جلسه مشاوره گروهی ویژه مددجویان در مرکز میخک توسط آموزشگر مستقر در مرکز با موضوع مهارت های زندگی سرفصل :مهارت

تصمیم گیری و رویکردهای حل مسئله

۹۶/۱۲/۱۲

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">