انجمن سلامت خانواده ایران چه موفقیت هایی را کسب نموده؟

این انجمن تاکنون توانسته است با حمایت مسولین محترم کشوری، داوطلبان و کلیه اقشار مردم به موفقیت های ذیل دست یابد:

1- تاسیس مراکز سرویس دهی میخک در سال

2- تاسیس مرکز کاهش آسیب جوانان (کاج) در سال

3-

انجمن سلامت خانواده ایران از چه زمانی تاسیس شده است؟

انجمن سلامت خانواده ایران در سال 1373 تاسیس گردیده است

انجمن سلامت خانواده ایران چه نوع سازمانی است؟

انجمن سلامت خانواده نهادی است غیر دولتی، داوطلبانه، غیر سیاسی